01/05/2018

Regulamin

Regulamin wypożyczenia kajaków

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Wypożyczającym może być jedynie osoba pełnoletnia.
 3. W przypadku, jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu.
 4. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą obsługiwane.
 5. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego umowy wypożyczenia oraz o odpowiedzialności materialnej, która zawiera informację o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, oraz wpłaceniu należności. Z momentem podpisania w/w umowy za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt przed podpisaniem umowy. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne oraz wiosła, których Wypożyczający musi Używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 7. Sprzęt zwracany do Pożyczającego powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Pożyczającego.
 9. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych przez Pożyczającego.
 10. Za nie zwrócenie sprzętu w zadeklarowanym i opłaconym terminie Użytkownik ponosi dodatkową opłatę w wysokości 10 zł za każde 60 min rozpoczętego opóźnienia w stosunku do początkowego czasu wypożyczenia sprzętu.
 11. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 12. Pożyczający Gospodarstwo rolne i Agroturystyka „U Źródła” Edyta Dobroszczyk Miłochowice 31/4, 56-300 Milicz nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 13. Pożyczający nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na terenie gospodarstwa rolnego „Agroturystyka „U Źródła” Edyta Dobroszczyk , Miłochowice 31/4, 56-300 Milicz, samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Pożyczającego i mogą być zrealizowane wyłącznie na warunkach wcześniej ustalonych.
 15. Osoby naruszające regulamin wypożyczania kajaków będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 16. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Pożyczającego oraz służb do tego uprawnionych.
 17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu (kajaku, wioseł, kamizelek) Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Wypożyczający odpowiada również za uszkodzenia sprzętu, skutkujące częściową utratą wartości sprzętu.
 18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Pożyczającego.

Regulamin spływów

 1. Wszystkie warunki zawarte w Regulaminie wypożyczania kajaków odnoszą się również do organizowanych spływów.
 2. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
 3. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
 4. W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej, rodzice lub opiekunowie prawni wypełniają zamieszczone na oddzielnym formularzu Oświadczenie.
 5. Uczestnik spływu odpowiada za stan sprzętu, tj. kajak, wiosło, kamizelkę asekuracyjną i inny wypożyczony sprzęt przed Organizatorem spływu.
 6. Uczestnik spływu zobowiązany jest do wykonywania poleceń Organizatora spływu dotyczących bezpieczeństwa.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających. Zakazane jest również spożywanie alkoholu, narkotyków, środków odurzających bądź innych o podobnym działaniu w trakcie oczekiwania na wypłynięcie.
 8. Decyzje o wyborze trasy, miejsca biwakowego, godzinie wypłynięcia podejmuje Organizator spływu.
 9. W przypadku rezygnacji Organizatora ze spływu w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą jego rozpoczęcia, firma dokonuje zwrotu wpłaconej w dniu zapisu zaliczki. W przypadku rezygnacji Organizatora w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia lub w czasie trwania spływu, Organizatorowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku spływu oraz wypożyczenia sprzętu zaliczka wynosi 25 % całkowitych kosztów wypożyczenia sprzętu.
 10. Rezygnacja Organizatora z imprezy może nastąpić jedynie pisemnie i musi zawierać datę jej złożenia. Za datę złożenia rezygnacji uznaje się dzień wpłynięcia rezygnacji do firmy.
 11. Pożyczający ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych: siła wyższa (klęski Żywiołowe, powodzie, działania wojenne, epidemie), decyzje władz państwowych i innych instytucji.
 12. Podpis złożony przez Organizatora na umowie wypożyczenia wiąże się z akceptacją przez niego i uczestników spływu Regulaminu spływów kajakowych.
 13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wodzie.